Правила користування сайтом

 1. Укладання договору

Продаж товарів, надання послуг, сервісу на Сайті не є юридично зобов’язуючою пропозицією, а позиціонується необов’язковим онлайн-каталогом із зобов’язанням оплати з вашого боку у разі надходження від вас замовлення. Після того, як ви відправили своє замовлення, користуючись програмно-технічним функціоналом сайту, ми надішлемо вам електронний лист з підтвердженням отримання вашого замовлення та перерахуванням його деталей (підтвердження замовлення). Це підтвердження замовлення означає прийняття вашої пропозиції і призначене для інформування вас про те, що ми отримали ваше замовлення. Ми можемо прийняти ваше замовлення протягом трьох робочих днів з дня оформлення. Договір укладається з моменту прийняття замовлення.

 1. Особа Договірної Сторони

Договір укладається з ФОП Сальницький Іван Володимирович, якщо не вказано інше. Адреса: Україна, Київ, вул.Велика-Китаївська, 92/9, зареєстрований відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер 3375716639.

 

 1. Процес замовлення/етапи укладання договору

Після вибору на сайті товару/послуги/сервісу для замовлення, ви можете увійти в існуючий обліковий запис клієнта або ввести особисті дані в якості нового клієнта. Будь ласка, перевірте своє замовлення при заповненні форми на Сайті, ФОП Сальницький І.В. не несе відповідальності за помилково заповнені дані, недостовірні дані чи будь-які інші випадки некоректного донесення інформації в боку клієнта. Заповнення та надсилання форми замовлення на сайті породжує зобов’язання оплати з боку клієнта на умовах визначених ФОП Сальницьким І.В. в цьому документі, Політиці конфіденційності та/або інших документах на Сайті.

 

 1. Зберігання тексту договору

Дані вашого замовлення будуть збережені нами. Якщо ви хочете отримати дані в друкованому вигляді, ви можете роздрукувати підтвердження замовлення власноруч. Якщо ви надали нам свою адресу електронної пошти, ви отримаєте всі необхідні дані для вашого замовлення на електронну пошту, які також можна роздрукувати. Якщо ви створили обліковий запис клієнта, ви можете переглянути дані свого замовлення за допомогою програмно-технічного функціоналу сайту.

 

 1. Право скасування замовлення та політика скасування замовлення, повернення коштів

Враховуючи специфіку товару/послуг/сервісів, що можуть бути замовлені клієнтом на сайті. ФОП Сальницький І.В. залишає за собою право відмовити у поверненні коштів частково та/або повністю в наступних випадках:
– клієнту були надіслані/доставлені інформаційні матеріали, що виступають товаром у відповідності до його замовлення;

– клієнту були надані послуги, у відповідності до замовлення, а він у свою чергу не скористався ними (з будь-яких причин), частково скористався (з будь-яких причин), скористався повністю;

Повернення коштів частково або повністю може бути здійснено ФОП Сальницьким І.В., у випадках коли клієнт зможе довести повну відсутність використання/споживання товарів/послуг/сервісів замовлених на сайті.

Повернення здійснюється тим самим способом, яким ми отримали ваші платежі.

 

 1. Ціна та поставки

Усі ціни вказані у євро та/або долларах США та/або гривнях, включають встановлений законом податок на додану вартість. Ціна чинна на момент замовлення.

Якщо замовлений і оплачений товар/послуга/сервіс недоступний чи не був отриманий клієнтом з вини ФОП Сальницького І.В., ми негайно відшкодуємо вже отриманий платіж. Часткове постачання товару/послуги/сервісу здійснюється лише у виняткових випадках і лише за спільною домовленістю.

Ви погоджуєтесь з тим, що зв’язок, пов’язаний з договором, зокрема доставка рахунку-фактури, може здійснюватися в електронній формі, наприклад, електронною поштою.

 

 1. Збереження права власності / Обмеження на комерційне використання / Правозастосування

Надіслані/доставлені клієнту інформаційні матеріали, що виступають товаром у відповідності до замовлення, є об’єктом інтелектуальної власності ФОП Сальницькогой І.В. та не можуть бути використані в будь-який інший спосіб нiж для особистого, непублічного некомерційного використання. В усіх інших випадках використання буде розглядатися як порушення прав інтелектуальної власності, а клієнт буде зобов’язаний відшкодувати будь-які збитки завдані такими діями.

При розгляді будь-яких спорів, ви погоджуєтесь, що буде застосовуватись законодавство України, а отже застосовне право – це закони України, юрисдикцією розгляду спорів також є Україна. Застосування Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1988 виключено.

 

 1. Відмова від відповідальності

МИ НАДАЄМО ІНФОРМАЦІЮ, ПОСЛУГИ, СЕРВІСИ, ТОВАРИ ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ «ЯК Є» ТА НЕ ДАЄМО НІЯКИХ ЯВНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО НИХ. В ТІЙ МІРІ, В ЯКІЙ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ДІЮЧИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО САЙТ ЯВЛЯЄТЬСЯ АБО БУДЕ ЯВЛЯТИСЯ КОМЕРЦІЙНИМ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ТОЧНИМ, СВОЄЧАСНИМ, ПІДХОДЯЩИМ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО ДАНИЙ САЙТ ВІДПОВІДАЄ ВАШИМ ВИМОГАМИ, ОЧІКУВАННЯМ, БУДЕ БЕЗПОМИЛКОВИМ, НАДІЙНИМ АБО БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПЕРЕБОЇВ. ОСКІЛЬКИ У ДЕЯКИХ ШТАТАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ВІДМОВА ВІД ПЕВНОГО ВИДУ ГАРАНТІЙ, У ВАС МОЖУТЬ БУТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА СПОЖИВАЧА У ВІДПОВІДНОСТІ З ВАШИМ МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ.

ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН ФОП САЛЬНИЦЬКИЙ І.В., ЙОГО ЛІЦЕНЗІАРИ, НАДАВАЧІ ПОСЛУГ, СПІВРОБІТНИКИ, АГЕНТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗБИТКИ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ЩО ВИНИКЛИ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, З ТОВАРАМИ/ПОСЛУГАМИ/СЕРВІСАМИ РОЗМІЩЕНИМИ НА САЙТІ (ЧИ ЯКІ БУЛИ РОЗМІЩЕНІ) ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРЯМИЙ, НЕПРЯМИЙ, СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВИПАДКОВИЙ ЗБИТОК АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ, КРІМ ІНШОГО, ТРАВМИ, БОЛІ ТА СТРАЖДАННЯ, ЕМОЦІЙНІ СТРЕСИ, ВТРАТУ ДОХОДУ, ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ БІЗНЕСУ АБО ОЧІКУВАНОГО ДОХОДУ, ВТРАТУ РЕЗУЛЬТАТУ, ВТРАТУ ДАНИХ ТА ВИКЛИКАНІ ПРАВОВИМ СТАНОВИЩЕМ (ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛІСТЬ), ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ІНШЕ. ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКА НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКЛЮЧЕНА АБО ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Ви погоджуєтесь захищати, звільняти від відповідальності та захищати ФОП Сальницького І.В., його ліцензіарів та постачальників послуг, їх відповідних посадових осіб, директорів, співробітників, підрядників, агентів, ліцензіарів, постачальників, правонаступників від будь-яких зобов’язань, збитків, судових рішень, присуджень, збитків, витрат, витрат або гонорарів (включаючи розумні гонорари адвокатів), що виникають внаслідок або у зв’язку з порушенням вами цих Умов використання або використанням вами Сайту, включаючи, крім іншого, ваші уявлення, будь-яке використання контенту, товарів, послуг, сервісів та продуктів Сайту, крім випадків, дозволених у цих Умовах використання, або використання вами будь-якої інформації, отриманої з Сайту.

 

 1. Як зв’язатися з нами / скарги

Ви може звернутись з запитаннями, пропозиціями, вимогами, заявами щодо цих Умов в будь-який час по електронній пошті pr@omgagency.me або із письмовим запитом за адресою зазначеною в Розділі 2 Умов. Уповноважений представник ФОП Сальницького І.В. надасть вичерпну інформацію в межах строку визначеного законодавством.

 

 1. Agreement conclusion.

The sale of goods, services on the website is not a legally binding offer, but is positioned as a compulsory online catalog with the obligation to pay on your part if your order is received. After you have submitted your order, using the technical functionality of the site, we will send you a confirmation e-mail list of the receipt of your order and estimate its details (order confirmation). This order confirmation means the acceptance of your order and is intended to inform you that we have received your order. We can accept your order within three working days from the date of execution. The contract is concluded from the moment of acceptance of the order.

 

 1. The Person of the Contracting Party

The Contract is concluded with Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V., unless otherwise specified. Address: Ukraine, 47201, Ternopil region, Zboriv district, Zboriv city, Miru str., building 8, apartment 5, registered in accordance with the laws of Ukraine, identification number 2412612654.

 

 1. Ordering process/stages of contract signing

Once you have selected a product/service/ for ordering, you can login to your account, or enter your personal data as a new customer. Please double-check your order by filling in the form on the Website, Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V. will not be liable for any mistakes in filling in the form, invalid data or any other cases of inaccurate information on the part of the customer. Completion and above the order form on the site requires payment on the part of the customer on the conditions specified by Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V. in this document, the Policy of Confidentiality and / or other documents on the Site.

 

 1. Preserving the text of the contract

Your order data will be stored by us. If you wish to receive your data in a digital format, you may handwrite your order confirmation. If you gave us your email address, you will receive all the necessary data for your order by email, which can also be released. If you have created a customer account, you can view your order data, using the website’s technical functionality.

 

 1. The right of cancellation of the purchase order and policy of cancellation of purchase orders, return of funds

Taking into account the specific nature of the goods/services that can be ordered by the client on the site. Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V. reserves the right to refuse a partial or total refund in the following cases:

– customer was sent/delivered informational material that is a commodity in accordance with the order;

– the client was provided services in accordance with the order, and he in turn was not satisfied with them (for any reason), partially satisfied (for any reason), fully satisfied;

Refunds of funds in part or in full can be made by Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V., in the case when the customer will be able to prove the total absence of the use / use of goods / services ordered on the site.

Refunds will be made in the same manner in which we received your payments.

 

 1. Price and Delivery

All prices in EUR or/and USD or/and UAH include the statutory surcharge. The price is the legal value at the time of ordering.

If the ordered and paid for goods / services are not available or have not been received by the client through the fault of Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V., we unconditionally reimburse the already received payment. Partial delivery of goods / services performed only in exceptional cases and only with the joint agreement.

You agree that contractual communication, including the delivery of the invoice, can be done electronically, e.g. by electronic mail.

 

 1. Preservation of Title / Restrictions on Commercial Use / Enforcement

Information materials sent/delivered to the client, which are the goods in accordance with the order, is the object of intellectual property of Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V. and can not be used in any other way than for private, non-publlicized non-commercial use. In all other cases of use will be regarded as a violation of intellectual property rights, and the client will be required to compensate for any damages caused by such actions.

When settling any disputes, you agree that Ukrainian law will be applied, and the applicable law is the laws of Ukraine, and Ukraine is also the jurisdiction for settling disputes. The application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods of the 11th of June 1988 is excluded.

 

 1. Involvement in Responsibility

WE PROVIDE INFORMATION, SERVICES, GOODS PRESENTED ON THE SITE “AS IS”. WE DO NOT GIVE ANY EXPLICIT GUARANTEE ABOUT THEM. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DO NOT MAKE ANY WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTIES THAT THE SITE IS OR WILL BE COMMERCIAL, OF SATISFACTORY QUALITY, ACCURATE, TIMELY, OR FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE. WE DO NOT GUARANTEE THAT THIS SITE WILL MEET YOUR NEEDS, EXPECTATIONS, BE UNINTERRUPTED, RELIABLE, OR WORK WITHOUT INTERRUPTION. BECAUSE SOME STATES IN THE UNITED STATES OF AMERICA DO NOT ALLOW YOU TO WITHDRAW CERTAIN WARRANTIES, YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS AS A CONSUMER BASED ON YOUR PLACE OF RESIDENCE.

INDIVIDUAL ENTREPRENEUR SALNYTSKYI І.V., HE`S LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, AFFILIATES, AGENTS, OFFICERS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCURRED OR CAUSED BY THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SITE, THE PRODUCTS/SERVICES AVAILABLE ON THE SITE (OR WHICH WERE AVAILABLE), WHETHER DIRECT OR INDIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO INJURY, PAIN AND SUFFERING, EMOTIONAL STRESS, LOSS OF INCOME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF ANTICIPATED INCOME, LOSS OF RESULTS, LOSS OF DATA AND CAUSED BY A LEGAL SITUATION (INCLUDING BAD FAITH), BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE. THE FOREGOING DOES NOT APPLY TO LIABILITY, WHICH CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED UNDER APPLICABLE LAW.

You agree to protect, dismiss or defend Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V., he`s licensors and service providers, their respective officers, directors, co-workers, contractors, agents, licensors, suppliers, offenders of any duties, penalties, judgments, awards, charges, expenses, Subscriber fee expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising out of or related to your violation of these Terms of Use or your use of the Site, including but not limited to Your representations, In any use of the content, goods, services, services and products on the Site, other than in the circumstances permitted by these Terms of Use, or your use of any information obtained from the Site.

 

 1. How to contact us / complaints

You can address your questions, suggestions, requests, claims regarding these Terms and Conditions at any time by e-mail at pr@omgagency.me or by writing to the address in Section 2 of the Terms and Conditions. The authorized representative of Individual Entrepreneur Salnytskyi І.V. will provide you with full information within the time frame specified by the legislation.